Õpiringid

2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi:

 • Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring;
 • piimatootjate koostöö õpiring;
 • toidunisu tootjate koostöö õpiring.

Kõik õpiringid kohtuvad kolm korda aastas, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida ning oma oskusi ja võimeid arendada.

Viljandi väikepõllumajandus tootjate kohtumised:

 • 11.11.2020 – majanduskeskkonna muutustega kohanemine ja riskijuhtimine ühistus;
 • 23.07.2020 – ühistu toimetulek kriisiga ja COVID-19 mõju selle majandustegevusele;
 • 11.03.2020 – ühistu juhtimise ja arendamise praktilised väljakutsed, lahendused ja ootused;
 • 04.09.2019 – ühistu teenuste tarbijate tagasiside ühistu tegevusele, majanduslikud väljavaated;
 • 03.04.2019 – tuleviku toetusmeetmed ühistu säilitamiseks ja arendamiseks;
 • 23.01.2019 – ühistu liikmete ootused ühistu arengus 2019.a. ja võimalused;
 • 01.10.2018 – ühistu tänane juhtimine ja tulevikuootused;
 • 21.03.2018 – laoarvestuse põhimõtted ühistus juhtimise lihtsustamiseks;
 • 07.02.2018 – 2018.a. tegevusplaani koostamine;
 • 29.11.2017 – finantsotsuste ja rahade planeerimine ühistus;
 • 01.11.2017 – ühistu arenguks vajalikud etapid;
 • 11.10.2017 – koostöö plaani koostamine kvaliteedi tagamiseks väikepõllumajandus tootjate vahel.

Piimatootjate kohtumised:

 • 28.06.2021 – kestliku piimatootmise tulemuslikkuse mõõtmine ja selle keskkonnajalajälje hindamine;
 • 14.06.2021 – tulemusmõõdikute kasutamine otsustusprotsessi parandamiseks ja piimatootmise efektiivsuse tõstmiseks;
 • 14.05.2020 – Euroopa ühistu SCE E-Piim senised arengusuunad, piimatööstuse arengud ja ootused koostööks tulevikus;
 • 24.09.2019 – ülevaade piimaühistu koostööst ja ühinemisest Läti ühistuga, võimalikud perspektiivid;
 • 23.05.2019 – Eesti piimasektori strateegiast tuleviku tegevusteni;
 • 18.04.2019 – piimandussektori arengukava aastaks 2030;
 • 02.11.2018 – piimandussektori ühised eesmärgid piimandusestrateegia aastani 2030 valguses;
 • 12.07.2018 – piimanduse tuleviku väljavaated Eestis;
 • 19.06.2018 – ühistute juhtimine ja finantseerimine;
 • 24.08.2017 – tegevuste planeerimine piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks;
 • 24.07.2017 – tegevuskava koostamine piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks;
 • 02.06.2017 – koostöö põhimõtted piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks.

Toidunisu tootjate kohtumised:

 • 13.05.2020 – tehnoloogilised valikud ühistus ühtlase kõrge kvaliteediga toodangu saavutamiseks aastal 2020;
 • 31.03.2020 – põllumajandustootjate väljakutsed Euroopa rohelise kokkuleppe keskkonnanõuete ja -meetmete valguses;
 • 05.02.2020 – põllumajandussektori strateegia valguses koostöötegevused taimekasvatuses;
 • 10.09.2019 – talinisu kasvatamise tehnoloogia;
 • 11.06.2019 – koostööpraktikad 2019 aasta toidunisu tootmises;
 • 02.04.2019 – teravilja sektori arengud aastani 2030, riikliku sekkumise vajadused ja võimalused;
 • 07.12.2018 – nisu kasvatajate benchmarking süsteemi loomine ja rakendamine ühiste eesmärkide saavutamiseks;
 • 19.04.2018 – nisu kasvatuse peamised tulevikuvajadused ühistus;
 • 05.04.2018 – toidunisu kasvatamisega seotud arengusuunad tulevikuks;
 • 08.12.2017 – aasta 2017 tegevuste analüüs;
 • 26.06.2017 – toidunisu lisaväärtuse tegevusplaani ülevaade – tootjate võimaluste kaardistamine eesmärgi saavutamiseks;
 • 26.05.2017 – toidunisu väärtuse tõstmine ja lisaväärtuse tõstmiseks tegevusplaani algatamine.