Tutvustus

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

Antud programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Ühistegevuse edendamises on nähtud ühte võimalust, kuidas antud situatsioonis parandada tootjate ja töötlejate olukorda toidutarneahelas. Lisaks toidutarneahelas edasimüüjatega läbirääkimiste positsiooni parandamisele tuuakse ühistegevuse eelistena välja järgmisi aspekte:

 • turgudele parema ligipääsu tagamine;
 • varude soodsam soetamine;
 • ladustamise ja hoiustamise kulude kokkuhoid;
 • tootmisriskide vähendamine;
 • soodsamatel tingimustel krediitide saamine;
 • suuremad kaubakäibed, tegevuskulude alandamine ühiku kohta;
 • erinevad muud kaudsed kasud, nt kogemuste jagamine.

Antud programmi raames korraldatakse infopäevi, täienduskoolitusi, konverentse, õpiringe ja ettevõtete külastusi. Samuti koostatakse ja antakse välja teabematerjale ja käsiraamatuid.

Programmi teemavaldkonnad:

1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad.

2. Rahvusvahelise ühistegevuse alaste teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks.

3. Uute eksportturgude leidmine, asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks potentsiaalsete turgude kohta võimalikult spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine.

4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine.

Antud programmmi raames korraldatakse igal aastal vähemalt 6 infopäeva järgmistel teemadel:

 • ühistu toimimise üldpõhimõtted ning ühistulises vormis tegutsemise eelised;
 • erinevad toetuste võimalused Euroopa Liidu struktuurifondidest ühistutele;
 • teadus- ja arendustöö olulisus ja võimalused, koostöö ülikoolide ja teadusasutustega;
 • ühistuid puudutav seadusandlus;
 • põllumajandussaaduste ja toidutoodangu uued turud;
 • innovatsioon ja nutikad lahendused põllumajanduslikus ühistegevuses.

Infopäevast või konverentsist saavad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Antud programmi raames korraldatakse igal aastal vähemalt 1 konverents järgmistel teemadel:

 • ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood;
 • turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine;
 • tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks;
 • läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks;
 • läbi ühistulise tegevuse tootjast turustajaks.

Antud programmi raames korraldatakse igal aastal vähemalt 5 ühepäevast täienduskoolitust ja 3 kahepäevast täienduskoolitust järgmistel teemadel:

 • ühistuline turustamine;
 • ühistu juhtimine ja finantseerimine;
 • täienduskoolitus ühistu juhtorganitele;
 • ühistu liikmete kaasamine ühistu otsustusprotsessidesse;
 • ühistuline ja ühistute vaheline koostöö;
 • täienduskoolitus ühistu loomiseks;
 • täienduskoolitus arenevale ühistule;
 • toodete eksport ja töötlemine.

Täienduskoolitusest saavad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Antud programmi raames ilmuvad järgmised käsiraamatud:

 • 2018. a. ilmub “Ühistu loomise käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid;
 • 2019. a. ilmub “Areneva ühistu käsiraamat”;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu juhtimise käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu nõukogu käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid.

Antud programmi raames ilmuvad järgmised teabematerjalid:

 • 2017. a. ilmub “Toodete eksport ja turustamine”;
 • 2017. a. ilmub “Teabematerjal alustavale ühistule”;
 • 2018. a. ilmub “Ühistutevaheline koostöö”;
 • 2018. a. ilmub “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
 • 2019. a. ilmub “Ühisturundamine”;
 • 2020. a. ilmub “Ühistu juhtimine”.

Antud programmi raames luuakse igal aastal 3 õpiringi, kes kõik kohtuvad 3 korda ühel kalendriaastal. Õpiringi moodustavad vähemalt 5 põllumajandustoodete toomise või töötlemisega tegelevat ettevõtjat või tema töötajat või eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget või tema töötajat, sh põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega tegelevate ühistute juhatuse või nõukogu liikmed.

Õpiringi moodustab ühise huvi alusel ühinenud õppijate rühm, kes teatud perioodi jooksul plaanipäraselt kokku saab, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida, oma oskusi ja võimeid arendada. Õpiringi iseloomustavad suhteliselt väike inimeste grupp ja avatud neutraalne keskkond. Lisaks valdkondlike ja teemakohaste teadmiste ja oskuste täienemisele või lisandumisele saavutatakse ka koostööoskusi ning süvendatakse ja laiendatakse suhteid (kasvab nii inim- kui sotsiaalne kapital).

Antud programmi raames korraldatakse iga aasta vähemalt 2 ühepäevast ettevõtte külastust Eestis ning kogu programmi raames kokku mitte rohkem kui 6 välisriigi ettevõtte külastust.

Ettevõtete külastustel saavad osaleda põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtjad või nende töötajad või eraõigusliku juriidilise isiku osanikud, aktsionärid, liikmed, juhtorgani liikmed või tema töötajad, sh põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega tegelevate ühistute juhatuse või nõukogu liikmed.

Antud programmi tegevusi ja sisu kontrollib ja kinnitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaeluministeerium ja Ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi Nõukogu.

 

Koostöös teeme paremini!